Privacy

Privacyverklaring www.veroverdewereld.be

01/03/2019

Flanders Investment & Trade (FIT) en haar partners respecteren uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring gaat specifiek over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van www.veroverdewereld.be . Dit is een initiatief dat uitgaat van:

 • Flanders Investment & Trade
  Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België
  BE0242.401.911
 • en zijn partners.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

FIT verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” om te verwijzen naar FIT en de partners die betrokken zijn bij www.veroverdewereld.be. FIT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring wordt omschreven en toegelicht. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (FG) van FIT door te mailen naar privacy@fitagency.be . In het Engels is dat de Data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.
 

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om uw event te registreren en publiceren. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer u ons in het kader daarvan een vraag stelt.
 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. FIT verwerkt binnen dit kader de door u aangeleverde persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens;
 • Gegevens over uw beroep, uw functie;
 • Cookies.
   

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We hebben de gegevens rechtstreeks van u ontvangen via het formulier op onze website.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om:

 • Uw event te registreren;
 • Uw event te publiceren op www.veroverdewereld.be;
 • Uw event te promoten;
 • U in het kader van het event te contacteren.
   

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar na plaatsvinden van het event verwijderd. Indien we informatie over het event toch wensen te behouden worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd of zullen we u om toestemming vragen.
 

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door systemen en medewerkers van FIT.

Verder is het wel zo dat onze website wordt gehost door een derde partij die daarvoor aan strikte voorwaarden wordt gehouden. Deze partijen ontvangen enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst(en) waarvoor wij op hen beroep doen.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.
 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We hebben niet de intentie uw persoonsgegevens door te geven aan derde partijen buiten de Europese Unie.
 

Wat zijn uw rechten?

We wensen volledig transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en stellen zowel de kwaliteit als accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing of -vulling van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn;
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief het intrekken van uw toestemming);
 • Verwijderen van uw persoonsgegevens.

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt daarvoor contact opnemen met onze FG via privacy@fitagency.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. FIT behoudt zich echter het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming (FG) via privacy@fitagency.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (zie onderstaande contactgegevens).

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

FIT stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. FIT heeft daartoe de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt.

Bovendien wordt steeds impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.   Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt FIT u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.
 

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Deze versie is de versie zoals gewijzigd en goedgekeurd op 1 maart 2019.

Contactgegevens FIT

Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
BE0242.401.911
E: privacy@fitagency.be

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België
E: commission@privacycommission.be